URA-SÄÄTIÖN OPISKELUAPURAHAHAKEMUS 2016-2017

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2016-2017 päättyy 30.9.2016. Apurahapäätökset julkaistaan marraskuun 2016 aikana.

Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuonna 2016-2017:

1. Opiskeluapuraha voidaan myöntää urheilijalle, joka

- Opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa ammatilliseen pätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Myös opiskelu avoimessa yliopistossa tai -ammattikorkeakoulussa täyttää kriteerit, jos siihen
liittyy tavoite hankkia korkeakoulututkinto. Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta apurahan saaja sitoutuu tekemään vaadittavan määrän opintosuorituksia lukuvuoden 2016-2017 aikana.
- Valmentautuu systemaattisesti asianomaisen lajiliiton tai vastaavan urheilujärjestön maajoukkueessa tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys. Myöntämiskriteereitä ovat mm. jo saavutettu menestys nuorten ja aikuisten arvokisoissa (olympiamenestys/ -edustus etusijalla), menestymispotentiaali tulevaisuudessa sekä lajin kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys. Säätiö voi käyttää myös muita harkintaperusteita.
- On jo huippu-urheilu-uransa päättänyt menestynyt urheilija, joka on urheilu-uran johdosta joutunut lykkäämään opiskelujaan.
- On iältään vähintään 18 vuotta (syntynyt vuonna 1998 tai aiemmin)

2. Apurahaa ei myönnetä

- Ammattilaisurheilijalle, joka saa pääasiallisen elantonsa urheilemalla
- Lukio-opintoihin
- Urheilijalle, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion valmennus- ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha):
* Kesälajin urheilija, jolle on myönnetty OKM:n urheilija-apuraha vuodelle 2016, voi hakea URA-apurahaa kevätlukukaudelle 2017. 1000 euron suuruinen apuraha myönnetään ehdollisena, mikäli urheilija hakee OKM:n urheilija-apurahaa vuodelle 2017. Apuraha maksetaan vasta, jos OKM:n urheiluapurahapäätös on kielteinen.
* Kesälajin urheilija, joka hakee OKM:n urheilija-apurahaa vuodelle 2017, voi saada 1000 euron URA-apurahan syyslukukaudelle 2016 edellyttäen että hänelle ei ole myönnetty OKM:n urheilija-apurahaa vuodelle 2016. Hänelle voidaan lisäksi myöntää ehdollinen 1000 euron
apuraha kevätlukukaudelle 2017. Kevätlukukauden osuus apurahasta maksetaan vasta, jos OKM:n urheiluapurahapäätös on kielteinen.
* Talvilajin urheilija, jolle on myönnetty kesällä 2016 urheilija-apuraha kaudelle 2016-17, ei voi saada opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2016-2017.

3. Opiskeluapurahan suuruus ja tukivuosien enimmäismäärä

Apurahan suuruus on 2000 € ja se maksetaan kahdessa osassa (joulukuu 2016 ja huhtikuu 2017).

Apuraha voidaan myöntää
*Ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri) tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon yhteensä kolme kertaa
*Alempaan korkeakoulututkintoon (kandidaatti) tai ammattikorkeakoulututkintoon kaksi kertaa
*Ammatilliseen perustutkintoon yhden kerran
*Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon yhden kerran
 
4. Opintosuoritusvaatimukset

Apurahan saaja tekee Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön kanssa sopimuksen, jossa hän aktiiviurheilijana sitoutuu suorittamaan vähintään 25 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yo tai -amk) tai 45 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot) lukuvuoden 2016-2017
aikana. Urheilu-uransa lopettaneiden päätoimisten opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 45 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yo tai -amk) tai 60 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osalta vaatimuksena on suoritettu tutkinto. Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä 30.8.2017 mennessä.

5. Apurahan takaisinperintä

Myönnettyä apurahaa ei kannata ottaa vastaan, jos tietää jo etukäteen, ettei opintoja kerry lukuvuoden aikana vaadittua määrää. Säätiö voi periä apurahan kokonaan tai osittain takaisin, ellei opintosuoritustenvähimmäisvaatimus täyty. Apurahan saajalle voidaan antaa lisäaikaa opintojen suorittamiselle, jollei opintovaatimus ole täyttynyt. Tällöin urheilija ei kuitenkaan voi saada apurahaa seuraavalle lukuvuodelle. Apurahan saamisen ehdoksi asetetuista vähimmäisopintosuoritusvaatimuksista voidaan takaisinperintää harkittaessa poiketa erittäin perustelluista syistä apurahan saajan antaman selvityksen perusteella.

0%