"Tee Espoosta parempi"-

Digikokeiluehdotuksen jättölomake

Espoon kaupunki, 7.9-30.9.2017


Vastaathan kaikkiin kysymyksiin 0-9. Vastauskohta 10 on valinnainen.

0. Digikokeiluehdotuksen yhteyshenkilön ja /tai yhteyshenkilöiden taustatiedot:

•Yhteyshenkilön nimi

•Organisaation nimi

•Y-tunnus jos yritys

•Sähköpostiosoite

•Puhelinnumero​

1.Digikokeilun tavoite ja ehdotetun kokeilun uutuusarvo

[Kuvaa kokeilun tavoite ja mitä siinä on uutta, mielenkiintoista Espoon kaupungille, asukkaille ja muille asiakkaille.]

2.Digikokeilun ratkaisun kuvaus

[Kuvaa kokeiltavan ratkaisun toiminnallista ja tietoteknistä

toteutusta, tarjottuja välineitä  ja osaamista/resursseja kokeilun ajan, kokeilun aikataulua, kokeiluun osallistuvia kohderyhmiä/palvelualueita ja tuotoksia ja tuloksia.]

3.Digikokeilun arvo asiakkaalle

[Kuvaa kuinka arvokas tämä idea on asiakkaalle, mitä tällä parannetaan, muutetaan, helpotetaan asiakkaan/asiakasryhmien näkökulmasta?]

4.Digikokeilun hyöty kaupungille

[Kuvaa kuinka hyödyllinen tämä idea on kaupungille?]

5.Digikokeilun kokonaistaloudellisuus ja Espoo-tarinanmukaisuus

[Onko idea kokonaistaloudellisesti perusteltu, Espoo-tarinanmukainen sekä Espoon digiagendan mukainen?]

6.Arvioitu laajuus ja laajennettavuus (skaalautuvuus)

kaupungin eri palveluihin

[Kuvaa onko idea monistettavissa ja laajennettavissa eri kaupungin palveluihin ja asiakasryhmiin?

7.Digikokeilun roolit ja vastuut

[Kuvaa digikokeiluehdotuksen eri osapuolien roolit ja vastuut kokeilun aikana; kaupungin, yhteistyötehojen, asiakkaiden jne. Muun muassa kokeilun aikainen toimittajien/kokeiluehdotuksen jättäneen toimijan/toimijoiden

-resurssit ja osaaminen kokeiltavan tietoteknisen ratkaisun osalta,

-resurssit ja osaaminen viestinnän/markkinointiosaamisen osalta sekä

-resurssit ja osaaminen käytettävyys/palvelumuotoilun osaamisen osalta]

8. Digikokeiluehdotuksen rahoitus

[Kuvaa mikä kokeilun kokonaisrahoitus olisi (maksupostit esim. per sprintit, vaiheittain), mitä rahoitusosuus kattaa ja mitä se ei kata; henkilöresurssit, tarvittavat tietotekniset välineet (jos erillisiä pieniä hankintoja tarvitaan kaupungin puolelta). Huom. Kaupunki ei tee mitään sitovia tai pitkäaikaisia hankintoja kokeilujen yhteydessä. Voit ilmoittaa arvion työmääränä (henkilötyöpäivinä) ja/tai euroina.]

9.Ilmoittautuminen 20.9.pitchaus/sparraustilaisuuteen

10. Digikokeiluehdotus liitteenä pdf:nä.

[Korkeintaan 10 sivun mittainen liitetiedosto]

0%