Klientavgifter, vem klarar sig och hur?

En förfrågan om lagstadgade social- och hälsovårdsavgifters och FPA- självriskandels betalning och svårigheter med att klara av dem.


Denna enkät har skapats av EAPN- FIN- Finlands nätverk mot fattigdom och marginalisering.

 

I enkäten kartläggs de summor pengar som svararna betalar i klientavgifter, mediciner och FPA-taxiskjuts samt hur förflyttningen av utkomststödshandlingarna till FPA år 2018 påverkat. Därtill samlas erfarenheter av att använda snabblån eller bli klient vid inkassotjänsten på grund av lagstadgade klientavgifter eller FPA:s självriskandel.

Svaren behandlas anonymt.

Nedan finns information om social-och hälsovårdens klientavgifter, FPA-resors-samt mediciners självriskandelar samt indrivning och utmätning. Du kan också gå direkt till fråga 1.


De kommunala lagstadgade social- och hälsovårdsavgifterna har en maximumgräns. Kommunen kan bestämma om att ta i bruk lägre avgifter eller ge servicen gratis. Den får inte bära avgifter som är större än produktionskostnaderna. Om klientavgifter stiftas det i lagen och förordningen gällande klientavgifter.


Den offentliga hälsovårdens avgifter är bland annat: hälsovårdsavgiften, jour- och poliklinikbesök, dagkirurgi, sjukhusets dagliga vårdavgift (kort-eller långvarigt), tandvård, besök som inte använts eller som inte annullerats. Den offentliga hälsovården har ett kalenderårligt avgiftstak (683€). Efter att det uppnåtts, kan man inte bära avgift av service som ingår i avgiftstaket, förutom avgiften för sjukhusvistelse (kortvarigt), som bärs för ett lägre pris 22,50€ per dag.

 

Socialvårdens avgifter är avgiften för regelbunden och tillfälligt hemvård, avgifter för hemvårdens stödfunktioner, som måltidservicen, trygghetstelefonen, bykservice och bastuservice. Därtill inkluderas avgiften för närståendevårdarens lediga dagar, avgifter för långvarigt serviceboende, tillfälligt boendeservice, dagvårdsavgift och avgifter gällande tillfälligt och långvarigt familjevård.

 

FPA, Folkpensionsanstalten ersätter en del av FPA-färder till hälsovården, rehabilitering och födsel. Resan ersätts enligt kostnader till den billigaste reseformen mellan hemmet och vårdinrättningen. FPA-färdernas årliga självriskandel är 25 € per resa. Årliga självriskandelstaket är 300 € per år. Resetaket genererar även avgifter som är lägre än självriskandelen

FPA ersätter en del av medicinerna. Självriskandelen för vad alla över 18-åringar betalar per kalenderår är 50€. Efter det har medicinerna tre ersättningsklasser: grundersättning 40%, lägre specialersättning 65% och högre specialersättning 100% (men 4,5 € egen andel per medicin) från medicinpriset. grund ersättningen och andelen per receptbelagda mediciner som ersätts, ökar mediciners avgiftstak, det så kallade medicinavgiftstaket (605,13€ år 2018). FPA följer med medicininköpen och meddelar när avgiftstaket är nått. När avgiftstaket är nådd, betalar man ända till slutet av kalenderåret 2,50€ egen andel per medicin.


Utkomstöd är en sistahanda stödform i en situation, där inkomster och egendom inte räcker till nödvändiga utgifte, som boende, mat, hälsovård och kläder. Utkomststödet har tre delar: grund del som man ansöker från FPA och kompletterande och förebyggande som man ansöker från socialservicen. Man bör först söka basutkomststödsandelen från FPA och ansökan kan därifrån förflyttas till socialservicen om klienten så önskar.


Snabblån är oftast en konsumentkredit utan säkerhet för dagligt bruk, som man ofta ansöker via nätet och långivaren är någon annan än en traditionell bank. Snabblånet ränta är vanligen mycket högre än i ett vanligt banklån.

Inkassering= med inkassering menar man alla de sätt som man försöker få den skuldsatta att betala sin skuld. Indrivningen kan skötas antingen av borgenär eller en inkasseringsfirma. Inkasseringen kan räknas börja från den första betalningspåminnelsen, som skickas tidigast 14 dagar efter sista betalningsdatumet. Om frivillig inkassering (vanligen två betalningspåminnelser och ett betalningskrav) inte ger resultat, flyttas skulden till rättslig inkassering (domstolen ger betalningsdom) och till utmätning.

 

Utmätning= skulden kan drivas in via utmätning. Utmätning görs på inkomster som överskrider det skyddade beloppet (lön, pension). Före utmätningen måste borgenären ansöka betalningsdom, dvs. grunden för utmätningen via domstolen. Skulden kan indrivas i utmätningen under en viss tid, som är 15-20 år. En del av skulderna, som hälsocentralens patientavgifter och socialvårdens avgifter kan utmätas direkt, utan domstolsbeslut. Dessa skulder föråldras vanligen redan under fem års tidsfrist.      

1. Kön

2. Ålder

3. Landskap

4. Om ditt betalningstak uppnåtts år 2018, sätt märket till den månaden då du nådde avgiftstaket        

Jätä vastaus tyhjäksi
Januari=1 Februari =2 jne
December =12
1
12
1
11
11
true
false
false
FPA:s reseavgiftstak (300€) *
FPA:s medicinavgiftstak (605,13€) *
Hälsovårdens avgiftstak (683€) *

5. Hur mycket pengar går det för dig sammanlagt till hälsovårdsavgifter per månad?

6. Beräkna hur mycket pengar det går månatligen till alla mediciner (inklusive receptbelagda mediciner och mediciner som inte ersätts av FPA)

7. Hur mycket måste du betala för mediciner resten av året efter det att du nått läkemedelsavgiftstaket?

8. Använder du mediciner, som är nödvändiga till dig, men ersätts inte via FPA?

9. Har du ansökt och fått utkomststöd för att kunna betala lagstadgade klient/patientavgifter. Till vilka avgifter har du fått utkomststöd?

10. Har du ansökt men inte fått utkomststöd för att kunna betala lagstadgade klient/patientavgifter. Till vilka avgifter har du inte fått utkomststöd?

11.  Varför har du inte beviljats utkomststöd för avgifter?

12. Har du ansökt utkomststöd för att kunna beta FPA-resornas självriskandel?

13. Om du inte beviljades utkomststöd för att kunna beta FPA-resornas självriskandel, varför?

14. Har du ansökt utkomststöd för att kunna betala mediciner?

15. Har du ansökt utkomststöd för att kunna betala mediciner, men inte fått det, varför?

16. Att ansöka basutkomststöd via FPA har:

17. Har du sökt efterskänkande och nedsättning av klient- och patientavgifter eller (Lagen om klientavgifter 11§) förrän du har ansökt eller handletts till att avsöka utkomststöd?

18. Berätta gärna om din erfarenhet eller dina erfarenheter om, hur förflyttandet av ansökande om utkomststöd i FPA har underlättat eller försvårat betalandet av dina klient/vårdavgifter eller att fö utkomststöd till läkemedel och/eller FPA-skjutsars självriskandelar.

19. Har du betalat dina social- och hälsovårdstjänsters avgifter, som t.ex. socialvårdens klientavgifter eller läkemedel på kredit (t.ex. med kreditkort) eller har du lånat pengar av dina släktingar eller vänner för att kunna betala lagstadgade klientavgifter?

20. Har du tagit snabblån för att kunna klara av hälsovårdens klientavgifter

21. Till vilka lagstadgade hälsovårdsavgifter har du tagit snabblån?

22. Har du tagit snabblå nför att kunna klara av lagstadgade socialserviceavgifter?

23. Till vilka lagstadgade socialserviceavgifter har du tagit snabblån?

24. Har du tagit snabblån för att kunna köpa läkemedel?

25. Berätta om din erfarenhet eller erfarenheter om att ta snabblån för att kunna betala lagstadgade klientavgifter, mediciner eller FPA-skjutsarnas självriskandelar. Har du fått hjälp och varifrån för att kunna klara av att betala tillbaka snabblånen? 

26. Har du hamnat som kund inom inkassostjänst på grund av hälsovårdens lagstadgade klientavgifter?

27. På grund av vilka lagstadgade hälsovårdsavgifter har du hamnat som kund inom inkassotjänsten?   

28. Har du hamnat som kund inom inkassostjänst på grund av socialvårdens lagstadgade klientavgifter?

28. På grund av vilka lagstadgade klientavgifter inom socialvården har du hamnat som kund inom inkassotjänsten?

29. Berätta gärna om dina erfarenheter om hur du blev kund inom inkassotjänsten och/eller hur du blev kvitt dem? Var fick du hjälp ifrån?

30. Har du förlorat ditt kreditvärde på grund av dessa lagstadgade klientavgifter?

31. Berätta gärna om dina erfarenheter om att förlora kreditvärdet

32. Har du på grund av de lagstadgade hälsovårds- eller socialvårdsavgifter hamnat i utmätning?

33. För vilka lagstadgade hälsovårdsavgifter har du hamnat i utmätning?

34. För vilka lagstadgade socialvårdsavgifter har du hamnat i utmätning?

35. Berätta gärna om dina erfarenheter gällande utmätning och/eller att klara av sig från det. Var fick du hjälp?

36. Vad anser du att man borde göra för att undvika oskäliga situationer? Dina hälsningar till beslutsfattare

37. Vad annat skulle du vilja säga

Ett varmt tack för dina svar!

0%